一……也(都)+不(没) một…cũng không…
7/19/2023 4:36:42 PM
phambaoti ...

Sử dụng cấu trúc 一……也(都)+不(没) biểu thị sự phủ định hoàn toàn, ngữ khí kiên quyết.

Cấu trúc 一……也(都)+不(没)
Cấu trúc có dạng: 一 + lượng từ + danh từ + 也/都 + 不/没 + động từ 

có nghĩa: một…..cũng không…

Ví dụ:
(1)我一个苹果也不想吃。
Wǒ yígè píngguǒ yě bùxiǎng chī.
Tôi chẳng muốn ăn một quả táo nào.

昨天他一件衣服都没买。
Zuótiān tā yī jiàn yīfu dōu méi mǎi.
Hôm qua anh ấy chẳng mua bộ đồ nào.

小丽一杯茶也没喝。
Xiǎo Lì yībēi chá yě méi hē.
Tiểu Lệ chẳng uống ly trà nào.

手机,电脑,地图,一个也不能少。
Shǒujī, diànnǎo, dìtú, yígè yě bù néng shǎo.
Di động, máy vi tính, bản đồ không thể thiếu cái nào.

Cấu trúc 一点儿…..也(都)+不
Có khi “一 + lượng từ” có thể sử dụng 一点儿 để diễn tả

Cấu trúc có dạng: Chủ ngữ+ 一点 + 也 ( 都 )+ 不 

có nghĩa một chút….cũng không 

Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...