Câu chữ 有(yǒu)…có…biểu thị sự tồn tại
7/19/2023 4:35:35 PM
phambaoti ...

Động từ 有 có thể sử dụng trong câu biểu thị sự tồn tại, biểu thị ở địa điểm hoặc vị trí nào đó tồn tại một cái gì đó. Dạng câu này chính là câu chữ 有(yǒu)…có…biểu thị sự tồn tại.
Cấu trúc:       Địa điểm +有(yǒu) + Tân ngữ

Ví dụ
桌子下面有一只小狗。
Zhuōzi xiàmiàn yǒu yī zhī xiǎo gǒu.
Dưới bàn có một con cho nhỏ.

学校里有一个商店。
Xuéxiào lǐ yǒu yí gè shāngdiàn.
Trong trường học có một cửa hàng.

桌子上有一个电脑和一本书。
Zhuōzi shàng yǒu yígè diànnǎo hé yī běn shū.
Trên bàn có một cái máy vi tính và một quyển sách.

Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...