buithiletqt 12/5/2023 10:49:57 AM

Câu hỏi
Nhận biết
A.
2,24.
B.
4,48.
C.
6,72.
D.
3,36.