vt01682157984 12/5/2023 10:49:49 AM

Câu hỏi
Nhận biết
A.
clean
B.
wash
C.
sell
D.
buy